NÄDALA SÜNDMUSED

16.11.2016

Misso kooli hoolekogu koosolek 16. november 2016, kell 13.00

Koosoleku juhataja: Maiden Paljak

 

Päevakord

1. Konfliktsete lastega tekkinud probleemidele lahenduse leidmine.

Koolikiusamine, siis eelnevalt oleks tarvis selle juurpõhjusteni jõuda ning luua eeldused omavaheliseks koostööks. Ennetus- ja teavitustöö peab olema pidev.

 

Misso koolis on käinud noorsoopolitsei vestlemas nii õpetajate kui õpilastega koolikiusamisest, selle ära tundmisest, ennetamisest ja vältimisest.

Maideni ettepanek: “Vaikuse minutid“,  “Inspiratsiooni seminar”. Leida tuleb rahalised vahendid ja koostada programm

http://trainings.ee/kooli-inspiratsiooniseminar

vaikuseminutid.ee

politsei.ee

Direktor- kas on olemas tasuta koolitusi?

Maiden- hakkab asjaga tegelema hoolekogu poolt

Sotsiaalpedagoog ja huvijuht- tegelevad kooli poolt

Kaasame ka õpilasi, miks mitte kaasata ka lasteaialapsi.

Helina- Koolikiusamise küsimustikud taas kasutusse

 

2. Lasetaia korrektse töökorralduse tagamine seoses töötajate puudumisega (haigestumised, pidevad asendamised)

Meililist, informatsiooni jagamine. Kas on võimalik pakkuda Anule väljaõpet?

 

3. MTÜ loomine (vajadus, eesmärk, tegevused)

Hetkel MTÜ loomise vajadust ei näe- täpsemalt puudub see aktivistide tuumik, kes asjaga tegeleks. Vajadus võib tekkida. Direktor: Misso valla arengukavas on kirjas MTÜ loomine hoolkogu juurde (parku ei ole hetkel asjaga tegelejaid)

 

4. Õpilasfirma edukas tegevus

Külalisesineja Piia Tammelo LOOLOO disaini ettevõttest

21. või 22. november ajavahemik kell 12- 13.30

Õpilasfirma 4 Missomaa ettevõtet läbi käinud- koostavad brozüüre- valminud on videod ja slaidid.

 

5. Kooli säilitamise ettepanek hoolekogult: Teha volikogule põhjendatud pöördumine.